Bài tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam
Ngày 10/11/2023

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2023

Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân xã Hòa Bình trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cũng là để tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2023 là “ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023, các cấp, các ngành xã Hòa Bình nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp  phát triển kinh tế - xã hội,  

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”

“Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”

“Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”

“Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức xã Hòa Bình tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”

“ Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân”

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động   KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”

“Cán bộ, công chức, viên chức xã Hòa Bình nói không với tiêu cực”

 “ Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật trong cộng đồng dân cư”

“ Nhân dân xã Hòa Bình quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường  

“ Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người xã Hòa Bình thanh lịch, văn minh”.

     

 

 
Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202311/Images/z4860332073657-8b9c36319d733cea7498c5474947d0de-20231110083827-e.jpg
Media/161_HoaBinh/FolderFunc/202311/Images/z4860331418936-b42bbde18735e11bffdd39e29e9468e0-20231110083821-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 348
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác